BLOG HOÀNG TRUNG DŨNG

Thẻ điều kiện b:if cho tất cả các trang trong blogspot

 Thẻ điều kiện <b:if> </b:if>  cho tất cả các trang trong blogspot
AND_OR_NOT

#AND

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
  <b:if cond='data:blog.searchQuery'>
    <!--search_page AND index_page-->
  </b:if>
</b:if>

#OR

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;p/foo.html&quot;'>
  <!-- static_site foo OR static_site bar -->
      <b:else/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;p/bar.html&quot;'>
  <!-- static_site foo OR static_site bar -->
   </b:if>
</b:if>

#NOT

<b:if cond='data:blog.pageType != "index"'>
  <!-- all pages NOT index pages -->
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
  <!-- all pages NOT homepage -->
</b:if>

archive_page

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
  <!--archive_Page-->
</b:if>

error_page

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
  <!-- all error pages-->
</b:if>

index_page

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
  <!-- all index pages -->
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
  <!-- only homepage -->
</b:if>

item_page

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
  <!-- all item pages -->
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + "2014/08/foo.html"'>
  <!-- a item page from august 2014 with post-title 'foo'-->
</b:if>

label_page

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
  <!-- all label pages -->
</b:if>

<b:if cond='data:blog.searchLabel == "foo"'>
  <!-- for label 'foo' -->
</b:if>

search_page

<b:if cond='data:blog.searchQuery'>
    <!-- all search pages -->
</b:if>

<b:if cond='data:blog.searchQuery == "foo"'>
  <!-- for query 'foo' -->
</b:if>

static_page

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
  <!-- all static pages -->
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.canonicalHomepageUrl + "p/foo.html"'>
  <!-- a specific static page with name 'foo' -->
</b:if>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét