BLOG HOÀNG TRUNG DŨNG

Giải Mã Code Mã Hóa Bản Quyền blogspot Soratemplate, Btemplate.....

BƯỚC 1 : giải mã code có dạng : var _*******
truy cập : https://lelinhtinh.github.io/de4js/
Giải Mã Code var _*******
sau khi giải mã thành công thì copy đoạn vừa giải mã rồi sang bước 2.
BƯỚC 2 : sau khi giải mã xong chúng ta truy cập :
https://javascript-minifier.com/
dán đoạn code giải mã được ở bước 1 vào rồi nén gọn code.
sau đó copy lại đoạn code vừa nén gọn để sang bước 3.


BƯỚC 3 : truy cập website : https://beautifier.io/
dán đoạn mà vừa copy ở bước 2 rồi giải mã java và làm đẹp code

Đăng nhận xét

0 Nhận xét